libvirt与qemu 几个常用命令

克隆一个虚拟机:

virt-clone -o formdomain -n todomain -f /path/filename.img

转换镜像格式:

qemu-img convert -O qcow2 filename.img filename.qcow2

支持的格式:raw、qcow、qcow2、vmdk、vdi

查看一个镜像的信息:

qcmu-img info filename.img

调整镜像大小

qemu-img resize filename.img +|-size

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注